ពិព័រណ៏ការងារ និង ផលិតផលជាតិ​ ឆ្នាំ​ ២០១៩

នៅថ្ងៃទី ២ - ៣​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន ធើបូថេក ឯ.ក បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនៅឯកោះពេជ្រ គឹជាកម្មពិធី  ពិព័រណ៏ការងារ និង ផលិតផលជាតិ​ដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនតំណែង ដល់អ្នកកំពុងស្វែងរកឬចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ ជាពិសេសដល់និស្សិ​តដែលបញ្ចប់ការ​សិក្សានៅតាម​មហាវិទ្យាល័យ​នានា ហើយមិនទាន់​មានការងារធ្វើ ៕

នៅពេលនោះយើងក៏មានការដាក់ពាក្យភ្លាម សម្ភាសន៍ភ្លាមផងដែរជាពិសេសក៌បាន ធ្វើការផ្តល់ជា វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ សម្រាប់អ្នកលេង Game ឈ្នះ