ព័ត៌មានលំអិត Cloud Hosting

  • នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយក Cloud server និង ប្រាយវេតសើវើ (VPS) តើមួយណាល្អជាង? សរុបមកភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាង​VPS និងទំហំCloud។ Cloud Servers អនុញ្ញាត​ឱ្យអ្នក​បន្ថែម​ធនធាន​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក​ដូច​ជា RAM, ដំណើរ​ការឬសូម្បីតែ​ច្បាប់​ចម្លងក្លូន​នៃ​ម៉ាស៊ីន​មេរបស់​អ្នកសម្រាប់​ការបម្រុង​ទុក​ទិន្នន័យ។