ព័ត៌មានលំអិត Data Centre

  • មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ក្រុមហ៊ុនធើបូថេក ឯ.​ក និងផ្តល់​សេវាកម្មចែក​ចាយតាម​ផ្ទះនូវលទ្ធភាព​​ពង្រីកយ៉ាង​លឿនមាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់សម្រាប់​​ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​របស់អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌល​​ផ្តល់ទិន្នន័យទំនើប​ថ្មីផ្តល់​ឱ្យអ្នកនូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុត។