ព័ត៌មានលំអិត Software Solution

  • គ្រប់គ្រងការលក់សេវាកម្ម និង​ទីផ្សារ​ក៏ដូចជា​គណនេយ្យ ការគ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​​សម្បត្តិ​​បញ្ជី​សារពើ​​ភណ្ឌ​បុគ្គលិក និង​បញ្ជី​បើកប្រាក់​បៀវត្ស​តាម​ផែនការ​ធនធាន​របស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនធើបូថេក ឯ.​ក ។ ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្តឆ្លាតវៃ​ជាងមុន។ បង្កើនផលិតភាព​​ ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ និង​បង្កើន​​ប្រាក់​ចំណូល។ បម្រើអតិថិជន​កាន់តែ​ច្រើន​និង​​បង្កើន​ការពេញ​ចិត្តរបស់ពួកគេ។​