ព័ត៌មានលំអិត System Integration

  • ជាមួយសេវាកម្ម និងសមត្ថភាពសមាហរណកម្ម​​ប្រព័ន្ធ​របស់យើង ជួយ​អតិថិជន​​ក្នុង​ការ​រចនា​ដំណោះ​ស្រាយ​ថ្មី នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន បញ្ចូល​ដំណោះ​​ស្រាយ​ទាំងនោះ​ទៅក្នុងបរិយាកាស អតិថិជន​មិន​​ត្រឹមតែ​ផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថានបច្ចេក​ទេស​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​​ទេ តែថែម​ទាំងពិចារណា​លើតម្រូវ​ការផ្លាស់ប្តូរ​សម្រាប់​ដំណើរ​ការ និង​អង្គការ។ ។ ជំនាញ​ពហុដែន​​ក្នុងបណ្តាញ​វេទិកា និង​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​សុវត្ថិភាព​សន្តិ​សុខ​សម្លេង IP CCTV និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។​