ព័ត៌មានលំអិត Wifi Solution

  • ក្រុមហ៊ុនធើបូថេក ឯ.​ក ផ្តល់ជូន​នូវជម្រើស​ដ៏ឆ្លាតវៃ​ដល់សាធារណជន និង​ដំណើរ​​ការអុីនធឺណេត​គ្មាន​ខ្សែ​(Wi-Fi) ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ទៅ​តាម​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក​ជិត ឬឆ្ងាយ។ ដំណោះ​ស្រាយ​ Wi-Fi របស់​យើង​អាចត្រូវ​បានប្រើ​នៅក្នុង​ការិយាល័យ​សហគ្រាស​សាលារៀន​មន្ទីរពេទ្យ​ផ្សារ​ទំនើបធំ ៗ មជ្ឈមណ្ឌល​តាំង​ពិព័រណ៍​ព្រលាន​យន្តហោះ​និងច្រើនទៀត។ ផ្តល់​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន ​Wi-Fi សាធារណៈ​សម្រាប់​ភ្ញៀវនិងបណ្តាញ​សុវត្ថិភាព​​ខ្ពស់​សម្រាប់បុគ្គលិក។