ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$40 / ខែ
កញ្ចប់ប្រាក់

12 Mbps

YouTube & Facebook Speed 50 Mbps

Public IP (DHCP)

Hotline Support 24/7

Free Public IP 1 IP

ថ្លៃជួល ONU $20

ថ្លៃដំឡើង $50

$75 / ខែ
កញ្ចប់មាស

25 Mbps

YouTube & Facebook Speed 50 Mbps

Public IP (DHCP)

Hotline Support 24/7

Free Public IP 1 IP

ថ្លៃជួល ONU $20

ថ្លៃដំឡើង $50