ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$40 / ខែ
កញ្ចប់ប្រាក់

12 Mbps

ល្បឿន YouTube & Facebook 50 Mbps

IP សាធារណៈ (DHCP)

ជំនួយបន្ទាន់ 24/7

អោយ IP សាធារណៈ 1

អោយខ្ចី ONU $20

ថ្លៃដំឡើង $50

$75 / ខែ
កញ្ចប់មាស

25 Mbps

ល្បឿន YouTube & Facebook 0 Mbps

IP សាធារណៈ  (DHCP)

ជំនួយបន្ទាន់ 24/7

អោយ IP សាធារណៈ 1

អោយខ្ចី ONU $20

ថ្លៃដំឡើង $50