ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងឆៃណារ៉ោត


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$100 / ខែ
កញ្ចប់ប្រាក់

1 Mbps

1 Mbps

Public IP (DHCP)

Service Level Agreement 99.90%

Network Monitoring System 24/7

Hotline Support 24/7

Free Public IP 1 IP

Media Convertor (M/C) $35

Installation $100