ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងខូល-លោខេតសិន


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$150 / ខែ
Server Rack 1Unit

1 Unit

Raised Floor

UPS Protected (2N)

IC Card Access Control

Alert Monitored Environment

M200 Fire Suppression System

7x24 NOC & Building Security

Diesel Power Generator Backup

Cooling System With Humidity Control

24 Hours CCTV Surveillance With Recording

Service Availability (Comply With Tier 3) With 99.98%

7x24x365 (1st Line) Remote Hand Services (2 Hours Per Month)

$600 / ខែ
Server Rack 10 unit

10 unit

Raised Floor

UPS Protected (2N)

IC Card Access Control

Alert Monitored Environment

M200 Fire Suppression System

7x24 NOC & Building Security

Diesel Power Generator Backup

Cooling System With Humidity Control

24 Hours CCTV Surveillance With Recording

Service Availability (Comply With Tier 3) With 99.98%

7x24x365 (1st Line) Remote Hand Services (2 Hours Per Month)

$1000 / ខែ
Server Rack 21 Unit

21 Unit

Raised Floor

UPS Protected (2N)

IC Card Access Control

Alert Monitored Environment

M200 Fire Suppression System

7x24 NOC & Building Security

Diesel Power Generator Backup

Cooling System With Humidity Control

24 Hours CCTV Surveillance With Recording

Service Availability (Comply With Tier 3) With 99.98%

7x24x365 (1st Line) Remote Hand Services (2 Hours Per Month)

$1800 / ខែ
Server Rack 42 Unit

42 Unit

Raised Floor

UPS Protected (2N)

IC Card Access Control

Alert Monitored Environment

M200 Fire Suppression System

7x24 NOC & Building Security

Diesel Power Generator Backup

Cooling System With Humidity Control

24 Hours CCTV Surveillance With Recording

Service Availability (Comply With Tier 3) With 99.98%

7x24x365 (1st Line) Remote Hand Services (2 Hours Per Month)