ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងខូល-លោខេតសិន


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត


Server Rack 1Unit

1 Unit

លើកកំរាលជាន់

ការពារដោយ UPS(2N)

ត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិចូលដោយកាត IC

ដាស់តឿនសំណើមបរិយាកាស

ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីសភ័យ M200

សុវិត្តភាពអគារ និង NOC 24/7

ម៉ាសុីនភ្លើងបម្រុងទុក

ប្រព័ន្ធត្រជាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសំណើម

ថតកាម៉ារ៉ា (CCTV) 24 ម៉ោង

អាចទទួលសេវាកម្មបាន 99.98% (អនុលោមតាម 3 ស្រទាប់(Tier 3))

ផ្តល់ជំនួយពីចំងាយបឋម 7x24x365 (2 ម៉ោងក្នុង 1 ខែ)


Server Rack 10 unit

10 unit

លើកកំរាលជាន់

ការពារដោយ UPS(2N)

ត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិចូលដោយកាត IC

ដាស់តឿនសំណើមបរិយាកាស

ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីសភ័យ M200

សុវិត្តភាពអគារ និង NOC 24/7

ម៉ាសុីនភ្លើងបម្រុងទុក

ប្រព័ន្ធត្រជាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសំណើម

ថតកាម៉ារ៉ា (CCTV) 24 ម៉ោង

អាចទទួលសេវាកម្មបាន 99.98% (អនុលោមតាម 3 ស្រទាប់(Tier 3))

ផ្តល់ជំនួយពីចំងាយបឋម 7x24x365 (2 ម៉ោងក្នុង 1 ខែ)


Server Rack 21 Unit

21 Unit

លើកកំរាលជាន់

ការពារដោយ UPS(2N)

ត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិចូលដោយកាត IC

ដាស់តឿនសំណើមបរិយាកាស

ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីសភ័យ M200

សុវិត្តភាពអគារ និង NOC 24/7

ម៉ាសុីនភ្លើងបម្រុងទុក

ប្រព័ន្ធត្រជាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសំណើម

ថតកាម៉ារ៉ា (CCTV) 24 ម៉ោង

អាចទទួលសេវាកម្មបាន 99.98% (អនុលោមតាម 3 ស្រទាប់(Tier 3))

ផ្តល់ជំនួយពីចំងាយបឋម 7x24x365 (2 ម៉ោងក្នុង 1 ខែ)


Server Rack 42 Unit

42 Unit

លើកកំរាលជាន់

ការពារដោយ UPS(2N)

ត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិចូលដោយកាត IC

ដាស់តឿនសំណើមបរិយាកាស

ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីសភ័យ M200

សុវិត្តភាពអគារ និង NOC 24/7

ម៉ាសុីនភ្លើងបម្រុងទុក

ប្រព័ន្ធត្រជាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសំណើម

ថតកាម៉ារ៉ា (CCTV) 24 ម៉ោង

អាចទទួលសេវាកម្មបាន 99.98% (អនុលោមតាម 3 ស្រទាប់(Tier 3))

ផ្តល់ជំនួយពីចំងាយបឋម 7x24x365 (2 ម៉ោងក្នុង 1 ខែ)