ព័ត៌មានលំអិតនៃគម្រោងសគ្រាស

$250 /ខែ
Silver Package

25 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល Router

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25

$450 /ខែ
Gold Package

50 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល Router

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25

$800 /ខែ
Diamond Package

100 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល Router

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25