ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងសហគ្រាស


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជៃ្រធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$250 / ខែ
កញ្ចប់ប្រាក់

25 Mbps

YouTube & Facebook Speed 50 Mbps

Public IP (DHCP)

Service Level Agreement 99.70%

Network Monitoring System 24/7

Hotline Support 24/7

Free Public IP 1 IP

Media Convertor(M/C) $35

ថ្លៃដំឡើង $50

$450 / ខែ
កញ្ចប់មាស

50 Mbps

YouTube & Facebook Speed 50 Mbps

Public IP (DHCP)

Service Level Agreement 99.70%

Network Monitoring System 24/7

Hotline Support 24/7

Free Public IP 1 IP

Media Convertor(M/C) $35

ថ្លៃដំឡើង $50