ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងសហគ្រាស


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជៃ្រធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត


កញ្ចប់ប្រាក់

25 Mbps

ល្បឿន YouTube & Facebook 50 Mbps

IP សាធារណៈ (DHCP)

កិច្ចសន្យាកំរិតសាវា (SLA) 99.70%

ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបណ្តាញ 24/7

ជំនួយបន្ទាន់ 24/7

អោយ IP សាធារណៈ 1


កញ្ចប់មាស

50 Mbps

ល្បឿន YouTube & Facebook 50 Mbps

IP សាធារណៈ (DHCP)

កិច្ចសន្យាកំរិតសាវា (SLA) 99.70%

ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបណ្តាញ 24/7

ជំនួយបន្ទាន់ 24/7

អោយ IP សាធារណៈ 1