ព័ត៌មានលំអិតនៃគម្រោងគេហដ្ឋាន

$15 /ខែ
Silver Package

5 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25

$25 /ខែ
Gold Package

10 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25

$35 /ខែ
Diamond Package

15 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25