ព័ត៌មានលម្អិតគម្រោងគេហដ្ឋាន


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$16.5 / ខែ
កញ្ចប់ប្រាក់

7 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

ល្បឿន YouTube & Facebook​ 50 Mbps

ជំនួយបន្ទាន់  24/7

អោយខ្ចី ONU $20

ថ្លៃដំឡើង $30

$30 / ខែ
កញ្ចប់មាស

15 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

ល្បឿន​ YouTube & Facebook 50 Mbps

ជំនួយបន្ទាន់  24/7

អោយខ្ចី​ ONU $20

ថ្លៃដំឡើង $30