ព័ត៌មានលំអិតនៃគម្រោងអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម

$40 /month
Silver Package

12 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល Router

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25

$75 /month
Gold Package

20 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល Router

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25

$135 /month
Diamond Package

35 Mbps

ល្បឿនទ្វេដង នៅពេលយប់

ល្បឿនទ្វេដង នៅចុងសប្តាហ៍

មិនគិតថ្លៃជួល Router

មិនគិតថ្លៃជួល ONU

ថ្លៃដំឡើង $25