ព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងវិបសាយ និង អុីម៉ែលហោះស្ទីង


សម្គាល់ ៖កញ្ចប់សេវាកម្មនេះសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ លើកលែង ជ្រៃធំ បាវិត កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត

$20 / ខែ
កញ្ចប់ប្រាក់ (5Gb)

1 DNS

ទំហំផ្ទុក 3Gb

ទំហំ Bandwidth ប្រចាំខែ​ 12Gb

គណនី FTP ច្រើនបំផុត 10

បង្ហោះ DNS 1(DNS)

មិនកំណត់គណនីអុីមែល

មិនកំណត់បញ្ចីអុីមែល

ដាតាបែសច្រើនបំផុត 10

សាបដូមែនច្រើនបំផុត 15

កក់ប្រាក់ $50

ថ្លៃសេវារៀបចំ $20

$35 / ខែ
កញ្ចប់មាស (15Gb)

1 DNS

ទំហំផ្ទុក 3Gb

ទំហំ Bandwidth ប្រចាំខែ​ 25Gb

គណនី FTP ច្រើនបំផុត 10

បង្ហោះ DNS 1(DNS)

មិនកំណត់គណនីអុីមែល

មិនកំណត់បញ្ចីអុីមែល

ដាតាបែសច្រើនបំផុត 10

សាបដូមែនច្រើនបំផុត 15

កក់ប្រាក់ $50

ថ្លៃសេវារៀបចំ $20

$85 / ខែ
កញ្ចប់ពេជ្រ (30Gb)

1 DNS

ទំហំផ្ទុក 3Gb

ទំហំ Bandwidth ប្រចាំខែ​ 55Gb

គណនី FTP ច្រើនបំផុត 10

បង្ហោះ DNS 1(DNS)

មិនកំណត់គណនីអុីមែល

មិនកំណត់បញ្ចីអុីមែល

ដាតាបែសច្រើនបំផុត 10

សាបដូមែនច្រើនបំផុត 15

កក់ប្រាក់ $50

ថ្លៃសេវារៀបចំ $20